Chuyên mục: Chuyên đề, Học tập - Làm theo Bác

Công an Hà Tĩnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Đăng lúc 09:47 19/12/2019

Ngày 11/3/1948 trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 Điều về tư cách người Công an cách mệnh. Từ đó đến nay, phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào rộng khắp, trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ, chiến sỹ học tập và rèn luyện. Ngày 19-5-2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA gửi Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, Trường CAND về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 04, Công an Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ Công an Vì nước quên thân, vì dân phục vụ…

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khen thưởng lực lượng Công an, Hải quan vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy

Xác định học tập và thực hiện nghiêm  túc 6 điều Bác Hồ dạy là nội dung trọng tâm,  xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, là yêu cầu cấp thiết đối với việc củng cố, xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới nên ngay sau khi có Chỉ thị của Bộ Công an, Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung chỉ thị và kế hoạch của Bộ trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung biện pháp cụ thể.

Trong giai đoạn 2008 – 2013, Công an Hà Tĩnh gắn nội dung thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với phong trào thi đua “Vì ANTQ”; cuộc vận động “Xây dựng công sở văn minh, vì nhân dân phục vụ” theo 7 mục tiêu “ 4 nâng, 3 giảm”, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền, giáo dục “nâng cao tinh thần trách nhiệm,  tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; “ Nâng cao tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân”, “giảm sai phạm và tiêu cực”.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018”, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thi đua thực hiện qua phong trào “4 tốt – 2 không”. (4 tốt: Tư tưởng chính trị tốtĐạo đức, phẩm chất tốt; Tham mưu, phục vụ tốt; Công tác, chiến đấu tốt. 2 không: Không sách nhiễu, phiền hà; Không vi phạm kỷ luật, Điều lệnh CAND)gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong Công an Hà Tĩnh

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình mới, Công an Hà Tĩnh gắn chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để thực hiện tốt hơn việc “tự soi, tự sửa”, “tự nhận diện” các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lấy kết quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét, thi đua của tập thể, cá nhân. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và của CBCS Công an Hà Tĩnh.

 Năm 2019, Công an Hà Tĩnh phá nhiều chuyên án lớn

Bám sát các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên đề năm 2019 của Trung ương “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề của tỉnh “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công an Hà Tĩnh đã đề ra khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh thi đua học tập, rèn luyện vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, hết lòng phục vụ nhân dân”.Công an Hà Tĩnh đã tiếp tục quán triệt và nhận rộng trong toàn lực lượng mô hình “4 tốt, 2 không” (4 tốt: Tư tưởng chính trị tốt;  Đạo đức, phẩm chất tốt; Tham mưu, phục vụ tốt; Công tác, chiến đấu tốt; 2 không: Không sách nhiễu, phiền hà; Không vi phạm kỷ luật, Điều lệnh CAND) và các khẩu hiệu hành động: “Việc gì, dù nhỏ nhưng có lợi cho nhân dân thì phải kiên quyết làm”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CBCS Công an Hà Tĩnh thi đua làm nhiều việc tốt”; “Xây dựng hình ảnh người Công an Hà Tĩnh đẹp trong lòng dân, làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ và dựa vào nhân dân đảm bảo tốt ANTT”; “CBCS Công an Hà Tĩnh thi đua học tập, rèn luyện vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, hết lòng phục vụ nhân dân”…

Công an các đơn vị, địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tế đã xây dựng chủ đề thiết thực thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: PA08 – Niềm nở, nhanh nhất, chính xác nhất; PC11 – Nhà giam kiểu mẫu, vọng gác an toàn, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần; PC01 – Tinh thông trong nghiệp vụ, văn hóa trong trong tư thế, lễ tiết, tác phong; PK02 – Thường trực tốt, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn; PA04 – Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, tham mưu tốt; PV05 – Tận tụy, khoa học, công tâm, vì dân phục vụ;  Công an Lộc Hà – Quyết tâm xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND, nâng cao toàn diện hiệu quả các mặt công tác; Công an Thạch Hà – Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới; Công an Đức Thọ “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị kỷ cương nề nếp, văn minh lịch sự trong sinh hoạt và tiếp xúc với nhân dân, tận tuỵ trong công việc”; Công an Hương Khê – Điều lệnh nghiêm, công sở sạch, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần…

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 04 của Bộ Công an về học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND

Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương đã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, Điều lệnh CAND; truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, của lực lượng CAND; tình hình, nhiệm vụ công tác Công an, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới; các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch; thời sự quốc tế, khu vực và trong nước… Đặc biệt, đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ; coi việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và là công việc hằng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ. Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ liên hệ, kiểm điểm làm rõ tình hình chấp hành điều lệnh, kỷ cương, nếp sống văn hóa và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; học tập, quán triệt kịp thời, sâu sắc nội dung các quy định của Bộ về điều lệnh Công an nhân dân; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, thực hiện nếp sống văn hóa; 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam; 11 điều cán bộ, chiến sĩ không được làm; nội dung các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an cấp trên có liên quan đến chức trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ… Thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ “Nâng cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của người cán bộ Công an trước công việc, trước nhân dân; giáo dục về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, lề lối làm việc, chế độ công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, nhất là những biểu hện tiêu cực, sai phạm. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là chế độ giao ban, đọc báo, xem thời sự hàng ngày để quản lý, nắm diễn biến tư tưởng; kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, hành vi lệch lạc trong sinh hoạt, lối sống, những mâu thuẫn, tư tưởng, biểu hiện sai trái của cán bộ, chiến sĩ. Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bộ Công an; Quyết định số 4124/QĐ-BCA, ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an Hà Tĩnh.

Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy

Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định số 136 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 890, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để ban hành Quy định số 01, ngày 24/4/2019 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh và người đứng đầu các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, thị xã để triển khai trong toàn lực lượng. Từ thực hiện vai trò nêu gương, cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đã đi đầu thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; thường xuyên tự nêu gương trong học tập, rèn luyện, công tác để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo, nhất là nêu gương sáng trong chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, “nói đi đôi với làm”; gương mẫu kiểm kiểm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết; chú trọng đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo; kiên quyết xử lý những cán bộ, chiến sỹ có các biểu hiện sai trá, lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Không quản ngại hiểm nguy, Công an Hà Tĩnh đấu tranh mạnh, hiệu quả với tội phạm ma túy

Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp có các văn bản chỉ đạo ác ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tăng cường phối hợp, giúp đỡ, giám sát, đánh giá việc thực hiện chức trách, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và nhân dân. Năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã thu hàng trăm phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân, của chính quyền, địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn về tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ và quy trình, cách thức thực hiện các thủ tục hành chính của đơn vị. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức có hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Trong năm đã tổ chức 149 diễn đàn tại các xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khối phố, thu 1372 ý kiến phản ánh và góp ý tại diễn đàn. Nội dung tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân gồm các thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Tình hình và những sự việc, vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; những thủ tục hành chính cần cải cách, đơn giản hóa trong giải quyết các công việc có liên quan đến nhân dân; đạo đức, lối sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại nơi công tác, học tập, cư trú; những cán bộ, chiến sĩ mắc sai phạm, khuyết điểm cần phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý… Các thông tin, dấu hiệu vi phạm khi được nhân dân cung cấp đều được Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương kịp thời xem xét, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm túc và thông báo kết quả trở lại để nhân dân biết, giám sát thực hiện.

tổ chức nhiều diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”

Bên cạnh tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, công tác cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ và các hoạt động tình nghĩa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận, mối quan hệ gắn bó, mật thiết của nhân dân với lực lượng Công an. Công an các đơn vị, địa phương đã duy trì ngày làm việc thứ 7, với khẩu hiệu “Ngày thứ 7 vì nhân dân”; thực hiện thông báo kết quả thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; chuyển trả kết quả cấp giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu qua đường bưu điện; cử cán bộ xuống cơ sở làm giấy Chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, người tàn tật và học sinh… Năm 2019, đã chủ động về trực tiếp tại nhà tiến hành cấp phát 740 CMND cho người già, người neo đơn, tàn tật. Tổ chức có hiệu quả các mô hình, phần việc thiết thực phục vụ nhân dân như: Mô hình “Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, “Bát cháo tình thương” của Công an huyện Lộc Hà, Can Lộc, PC07, PA06…, “Tủ quần áo từ thiện” của PK02,… Kết quả, năm 2019, xây dựng 10 nhà tình nghĩa, tổ chức hàng trăm hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 1,620 tỷ đồng; tổ chức 8561 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức có hiệu quả “Ngày hội hiến máu tình nguyện” thu hàng trăm đơn vị máu… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong lòng nhân dân.

Xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, toàn diện

Từ những kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy là cuộc vận động chính trị rộng lớn, có liên quan, tác động với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác. Do đó, muốn đưa lại hiệu quả cao phải được lồng ghép, quyện chặt với các phong trào thi đua, các cuộc vận động về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND bằng việc đề ra được các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiêu chí cụ thể. Định kỳ có thông báo, đôn đốc, kiểm tra,  biểu dương nhân rộng điển hình, các gương người tốt, việc tốt, phê bình và xử lý nghiêm minh tiêu cực, yếu kém. Trong nhiều năm qua, Công an tỉnh luôn quán triệt và duy trì tốt các biện pháp này nên  tạo ra sự chuyển biến mới, đạt được thành tích  và kết quả trên nhiều mặt, cao hơn các năm trước.

Hai là: Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu  sát thường xuyên,  cụ thể  của cấp uỷ và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, nhất là người đứng đầu; thực tế cho thấy những đơn vị nào biết tập hợp được sức mạnh của tập thể cấp uỷ, người chỉ huy phát huy được vai trò tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, giải quyết  tốt những vấn đề mâu thuẫn, phát sinh về tư tưởng trong nội bộ, tạo được niềm tin trong cán bộ chiến sỹ thì sẽ lôi cuốn, tập hợp được đông đảo cán bộ, chiến sỹ học tập và làm theo.

Ba là: Phải tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền  cùng cấp, biết phối hợp chặt chẽ các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt phải biết dựa vào nhân dân, tổ chức lấy ý kiến , lắng nghe ý kiến đa chiều. Từ đó chọn lọc phát huy mặt tốt, khắc phục yếu kém và tồn tại. Qua triển khai các đợt sinh hoạt lấy ý kiến của nhân dân ở từng đơn vị, địa phương và  các lực lượng  khác nhau, Công an tỉnh đã thu được nhiều kết quả tốt, góp phần chẩn chính, giáo dục nội bộ, phòng ngừa có hiệu quả sai phạm, tiêu cực, củng cố được niềm tin của nhân dân.

Hiệu quả CLB Ngân hàng máu sống

Thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Công an Hà Tĩnh phải thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn thách thức mới. Đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy một cách sôi nổi và sâu rộng hơn. Lồng ghép việc học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác dạy với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết Trung ương TW6 (khóa XII). Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đảm bảo thống nhất về mục tiêu, nội dung, biện pháp và cách thức tiến hành, tạo ra động lực mới thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua Vì ANTQ và các hoạt động khác của lực lượng Công an.

Hai là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đưa phong trào đi vào chiều sâu với những nội dung cụ thể, sát hợp và thiết thực. Từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ phải căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm, tính chất công việc để xác định và xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, có chương trình hành động cụ thể để rèn luyện phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung xây và chống do Bộ Công an phát động. Làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, khắc phục cho được tình trạng có phát nhưng không động hoặc hô hào chung chung, thiếu nội dung, biện pháp cụ thể.

Thanh niên Công an Hà Tĩnh cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện

Ba là: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc cùng cấp. Coi trọng sự kiểm tra, giám sát, giúp đỡ của nhân dân, đồng thời phát huy trách nhiệm trực tiếp của cấp uỷ, thủ trưởng chuyên môn, các tổ chức quần chúng, các phòng chức năng, khơi dậy ý thức tự giác, tính tâm huyết và sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng bằng các đợt thi đua ngắn với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt 6 điều Bác dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là: Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa… nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân. Sơ kết, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đưa công tác này đi vào nề nếp, thực chất hơn.

Năm là: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động và kết quả học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy của Công an Hà Tĩnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Chú ý tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm mới, các mô hình, điển hình tiên tiến nhất là các cá nhân gương mẫu, đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, nêu gương sáng về lối sống, liêm khiết dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; dũng cảm tiến công tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Duy trì chế độ biểu dương, khen thưởng, cổ vũ động viên kịp thời các nhân tố mới, các gương người tốt, việc tốt. Tích cực chủ động kiểm tra, phát hiện, chẩn chính kịp thời những vấn đề tiêu cực, yếu kém gây dư luận trong nội bộ và trong nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân sai phạm.

“Bát cháo tình thương”

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung bao trùm, xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới, là trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, người chỉ huy, là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Phát huy truyền thống, Công an Hà Tĩnh quyết tâm rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt nhất 6 điều Bác dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân tin yêu giao phó.

LÝ XUÂN HOÀNG/ Theo Cổng TTĐT Công an Hà Tĩnh