Chuyên mục: Hoạt động Công an tỉnh

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Đăng lúc 15:57 04/01/2018

Vừa qua, Chi bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị.

Cán bộ, Đảng viên đơn vị tham gia học tập đã được đồng chí Đại tá Phạm Văn An- Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh quán triệt nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị  Trung ương 6 khóa XII đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị  Trung ương 6 khóa XII  nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời mỗi Chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên tư  xây dựng chương trình, kế hoạch hành động riêng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

* Ngày 03/01/2017, Đảng ủy Công an huyện Thạch Hà đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Lãnh đạo Công an huyện đã  quán triệt 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19  “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Công an huyện quán triệt các nội dung Nghị quyết.

Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII  nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời mỗi Chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên tự xây dựng chương trình, kế hoạch hành động riêng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

*  Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh, ngày 03/01/2017 Chi bộ Phòng CS thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tổ chức quán triệt tới toàn thể Đảng viên, cán bộ chiến sỹ các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị này, toàn thể Đảng viên, cán bộ đều nắm chắc nội dung, nhận thức được đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Từ đó,  tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu chung là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Theo conganhatinh.gov.vn