Chuyên mục: Hoạt động đơn vị, Tin hoạt động, Tin nổi bật

Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc 15:10 22/06/2019

Ngày 21/6/2019, Đảng ủy Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị

Thành phần tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố đã trực tiếp quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025,…). Đặc biệt, các đại biểu đã nghe Bí thư Đảng ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh 4 nội dung đại hội đảng bộ các cấp: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đông Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố đã quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Chỉ thị, Nghị quyết; phân tích nêu rõ vị trí, vai trò quan hệ đối ngoại của Đảng; tư duy của Đảng về quan hệ đối ngoại; bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề để đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức quán triệt và chủ động tổ chức thực hiện  Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 32-CT/TW trong toàn Đảng bộ với tinh thần đổi mới, quyết liệt, sáng tạo; Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đại biểu các cấp./.