Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Vị trí và chức năng Công an thành phố Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Công an thành phố Hà Tĩnh có trụ sở hiện nay tại số 173, đường Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 069.2928.258. Fax: 069.2928.600. a. Vị trí, chức năng của Công an thành phố: - Công an thành phố Hà Tĩnh là đơn vị Công an cấp huyện, thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh nằm trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, là cấp trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn thành phố. - Công an thành phố Hà Tĩnh có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. b. Vị trí, chức năng của Công an phường: Công an phường thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, là cấp Công an trực tiếp chiến đấu ở cơ sở; có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đảng ủy, UBND phường về bảo vệ an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn phường; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. c. Vị trí, chức năng của Công an xã: Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Công an xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

CATP Hà Tĩnh