Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Phong trào toàn dân BVANTQ

Hiệu quả từ phong trào Thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Hiệu quả từ phong trào Thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Quán triệt nội dung phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, phương châm hành động “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” do Bộ Công an phát động, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”.